bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniana dokumentacji medycznej

1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Zespół udostępnia dokumentację medyczną podmiotom i organom do tego upoważnionym zgodnie z przepisami prawa na podstawie wniosku złożonego w formie pisemnej.
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
4. Zespół udostępnia dokumentację medyczną w następujący sposób:
a. do wglądu w sekretariacie przychodni;
b. poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii;
c. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, wyłącznie uprawionym organom lub podmiotom na pisemne żądanie udostępnia oryginałów.
5. Udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie.
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zespół pobiera opłaty w następującej wysokości:
a. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”;
b. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej w formie papierowej 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” za sporządzenie wyciągu, odpisu.Opublikował: Łukasz Ławniczak
Publikacja dnia: 27.02.2018
Podpisał: Łukasz Ławniczak
Dokument z dnia: 27.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 161