bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status Prawny

Status prawny – uregulowany w KRS 0000003553.

Zespół działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112 poz. 654 z późn.zm.);o 2. ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210, poz. 2135 z późn.zm. );
3. ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm);
4. ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997. nr
3 28 poz. 152 z późn.zm.); o ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U z dnia 17 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435);
5. ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535 z późn.zm.):
6. aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/wymienionych ustaw:
7. innych ustaw i przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą;
8. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ,
9. statutu Zespołu;
10. Regulaminu Organizacyjnego.Opublikował: Łukasz Ławniczak
Publikacja dnia: 27.02.2018
Podpisał: Łukasz Ławniczak
Dokument z dnia: 27.02.2018
Dokument oglądany razy: 12 639